توصيه به کاربران تراکتورها

قبل از شروع به استفاده و رانندگي با تراکتور و انجام عمليات کشاورزي داشتن گواهينامه رانندگي تراکتور الزامي بوده و بمنظور نگهداري صحيح تراکتور هر کاربر موظف است قبل از شروع بکار با تراکتور، کتابچه راهنماي کاربر را دقيقاً مطالعه و به توصيه هاي آن عمل نمايد سپس کنترلهاي زير را به صورت روزانه انجام دهد:


        بازديد سطح آب رادياتور و کنترل ظاهري قسمت هاي خنک کننده موتور

        بازديد ميزان سوخت موجود در باک

        بازديد ميزان روغن موتور و روغن هيدروليک

        بازديد و تميز نمودن هواکش و فيلترهاي هواکش

        بازديد باتري

        بازديد سفتي تسمه پروانه

   بازديد محل­هاي گريس­کاري تراکتور و گريسکاري در صورت نياز طبق دفترچه

بازديد چرخ­ها و لاستيک­ها و کنترل باد لاستيک­ها

بازديد لوله­ها و شيلنگ­هاي مربوط به سيستم سوخت­رساني، خنک کننده و سيستم هيدروليک از نظر نشتي.

      در ذيل کتابچه راهنماي کليه مدل هاي توليدي تراکتور، قابل دسترس مي باشند.

كتاب راهنماي کاربر تراکتورهاي 399 , 800
کتاب راهنماي کاربر تراکتورهاي 475 , 485
کتاب راهنماي کاربر تراکتورهاي 240 و 285
کتاب راهنماي کاربر تراکتور 1500
کتاب راهنماي کاربر تراکتور 950
کتاب راهنماي کاربر تراکتور 470
کتاب راهنماي کاربر تراکتور 240 NEW

توصيه به تعميرکاران و كاربران تراكتورها

در صورت بروز هر گونه مشكل فني در تراكتور پيش از اقدام به تعمير يا  تنظيم ، نخست علت آنرا  پيدا كنيد و پس از مشخص شدن علت عيب در اجزاء و مجموعه هاي تشكيل دهنده تراكتور ، براي رفع عيب ابتدا قسمتهاي بيروني بررسي و اصلاح گردد، اگر چنانكه اقدامات انجام شده ، مؤثر واقع نشد مجموعه معيوب كاملاً دمونتاژ شده و اقدامات اصلاحي صورت گيرد .

تشخيص علت عيب قبل از هرگونه تنظيمات و تعميرات بسيار حائز اهميت بوده و از بروز هزينه هاي بي مورد جلوگيري مي نمايد .

 

 

سوالات متداول فني:

در ذيل پاره اي از سوالات متداول فني کاربران و تعميرکاران تراکتورها و همچنين علل احتمالي آنها و راهنمايي بمنظور رفع آنها پرداخته شده است:
 
 الف) موتور تراکتور روشن نمي شود:
1- دنده هاي گيربكس يا اهرم پي تي او درگير و ياسوئيچ ايمني معيوب است و عمل نمي كند لذا:

اهرم دنده گير و اهرم پي تي او را در حالت خلاص قرار دهيد .

از متصل بودن سوكت سر سيم سوئيچهاي ايمني گيربكس و پي تي او  اطمينان حاصل شود.

از قطع نبودن سيم ها اطمينان حاصل نمائيد .

اگر سويچ ايمني شل باشد آن را به اندازه لازم سفت نمائيد تا اتصال برقرار شود .

سوئيچ معيوب است آن را تعويض نمائيد .

2- سوئيچ استارت معيوب است :

سوئيچ را تعويض كنيد.

3- شارژ باتري كمتر از اندازه لازم براي روشن كردن موتور است :
 باتري را شارژ كنيد و در صورت عدم شارژ پذيري آنرا تعويض كنيد .
  4- سولنوئيد پمپ انژكتور  معيوب است :

سولنوئيد را تست و در صورت خرابي، آنرا تعويض نمائيد .

5-استارت كار نمي كند :

كابل ها و ترمينال هاي استارت را از نظر قطعي بازديد کنيد در صورت نبود مشکل اگر استارت كار نكند اتوماتيك استارت يا ( زغال و ... ) خراب شده است و نياز به تعمير دارد .

6- هوا سرد است :

از شمع گرمكن استفاده شود .

7- گازوئيل به پمپ انژكتور نمي رسد :

مقدار سوخت داخل باك كنترل شود .

از مسدود نبودن مسير سوخت رساني اطمينان حاصل شود .

8- در سيستم سوخت رساني ، هوا ، آب يا مواد زائد نفوذ كرده است :

 آب و مواد زائد را از استكاني فيلتر آبگير تخليه كنيد .

باك گازوئيل را پركنيد .

سيستم را هواگيري نمائيد .

9- فيلتر سوخت گرفتگي دارد :

فيلتر را تعويض كنيد .

10- انژكتور ها گرفته يا معيوب اند :

 انژكتورها توسط پمپ ساز بازديد و سرويس شود . 

 11- در ورودي هوا يا اگزوز گرفتگي وجود دارد :

  فيلتر هوا را سرويس و سيستم ورودي هوا را از بابت وجود گرفتگي احتمالي کنترل كنيد .

  سيستم اگزوز را بازديد و گرفتگي احتمالي را رفع كنيد .

12- پمپ سوخت رساني (پمپ سه گوش) عمل نمي كند  :

  پمپ سه گوش را بررسي و در صورت نياز توري فيلتر را تميز كنيد .

13- پمپ گازوئيل كارائي خود را از دست داده است :

  پمپ انژکتور توسط پمپ ساز سرويس و تنظيم شود .

ب) موتور كار مي كند ولي كشش ندارد:

موتور زير بار است در اين صورت بار را كم كنيد و يا تراكتور را در دنده پائين تري قرار دهيد .

 حجم هواي ورودي كاهش يافته و لازم است فيلتر هوا را بازديد و تميز كنيد .

گازوئيل به مقدار لازم به موتور نمي رسد بنابراين لازم است مسير سيستم سوخت رساني را تميز و در صورت نياز فيلتر را تعويض كنيد.

تنظيم سوپاپ ها درست نيست و نياز به فيلرگيري دارد و در صورت درست بودن فيلر ممکن است سوپاپها داراي آب بندي مناسب نبوده،گيرپاژ و يا تاب برداشته اند و نياز به تعويض دارند.

ج) موتور داغ مي كند:

 از فشار بار تراكتور كاسته يا بمدت كمتر از پنج دقيقه اجازه داده شود تا موتور در حالت در جا كار كند.

نشاندهنده درجه حرارت يا سنسور دما (شمع آب) معيوب است در اين صورت بررسي و قطعه معيوب را تعويض نمائيد .

مقدار محلول خنك كننده رادياتور و شبكه هاي رادياتور از نظر گرفتگي کنترل و در صورت نياز تميز شود.

درب رادياتور معيوب بوده و اجازه خروج آب را در حالت داغ شدن را نمي دهد لذا نياز به تعويض دارد .

سطح روغن موتور پائين رفته است. در اين صورت مقدار روغن كنترل و ميزان شود .

تسمه پروانه شل شده لذا پس از بازديد، ميزان سفتي آن را تنظيم نمائيد .

عملكرد ترموستات بررسي و در صورت نياز تعويض شود ( ترموستات را به هيچ عنوان حذف نكنيد) .

شمع آب و نشانگر دماي آب را بررسي و در صورت نياز اصلاح و يا تعويض شود .

 فيلر سوپاپها بررسي شود.


د) موتور خفه مي كند :

 حجم هواي ورودي كاهش يافته است  در اين صورت فيلتر هوا را بازديد و تميز يا تعويض نمائيد .

 هوا در سيستم سوخت رساني حبس شده است در اين صورت سيستم سوخت رساني را هوا گيري نمائيد .

 سوپاپها چسبيده اند و نياز به تعميرات و تعويض آنها وجود دارد.

 منفذ هواگيري باك سوخت مسدود شده است، آنرا بررسي و رفع کنيد.

 فيلتر سوخت گرفتگي دارد لذا فيلتر را تعويض كنيد .

 سوخت به مقدار مناسب تزريق نميشود لذا مسير سوخت رساني بررسي و تميز شود .

پمپ انژكتور و انژكتورها كثيف يا معيوبند در اين صورت از طريق پمپ ساز آنها را بازديد و سرويس نمائيد .

 نوع سوخت نامناسب است لذا  از سوخت مناسب استفاده كنيد (در دفترچه سرويس و نگهداري به بخش سوخت و روغنكاري مراجعه كنيد) .

اتصالات سلونوئيد خاموش كننده موتور را بررسي و در صورت عدم عملكرد ، آن را تعويض كنيد .


 ر) موتور در دور آرام ( مالي گاز ) درست كار نمي كند:

 دور موتور پائين تر از حد لازم است در اين صورت دور موتور را تنظيم كنيد.

 گازوئيل به مقدار كافي به موتور نمي رسد، سيستم سوخت رساني را بازديد و لوله ها را تميز نمائيد .


ز) موتور ريپ مي زند و ناميزان کار مي کند:

انژكتورها نياز به سرويس دارند.

 پمپ انژكتور نياز به سرويس و يا تنظيم دارد.

مسير گازوئيل از باك تا پمپ انژكتور از نظر گرفتگي بررسي شود .


س) موتور روغن كم مي كند:

 روغن موتور داراي كيفيت و يا غلظت (ويسکوزيته) مناسبي نمي باشد لذا از روغن موتور توصيه شده شرکتي استفاده نماييد.

 روغن از موتور  نشت مي كند بنابراين نشتي روغن را برطرف نمائيد.

موتور بر اثر كاركرد و استهلاك بوشها يا رينگ دچار روغن سوزي شده است ( نياز به تعميرات دارد )

 

بدليل نگهداري نامناسب فيلترهاي هوا، احتمالا موتور خاک کشيده و باعث آسيب به موتور و روغن سوزي شده است ( نياز به تعميرات دارد )

 

در صورت خرابي لاستيك گيت يا گشاد شدن گايد سوپاپ هوا ، روغن سوزي ايجاد خواه شد (نياز به تعميرات دارد)

 
موتور بدليل کاربري نامناسب يا نگهداري نامناسب بيش از حد داغ کرده و باعث دفرمگي در قطعات داخلي آن شده است (نياز به تعميرات دارد)


ش) فشار روغن موتور كمتر از حد معمول مي باشد(چراغ روغن روشن است) :

درجه ويسكوزيته روغن نامناسب است لذا از روغن موتور توصيه شده شرکتي استفاده نماييد.

لوله هاي انتقال روغن موتور دچار شكستگي، شل بودن اتصالات يا گرفتگي شده اندكه در اين صورت نياز به آچاركشي،تميز نمودن يا تعويض دارند.

سطح روغن موجود در كارتر از اندازه لازم پايين تر است ، نشتي ها را بررسي و روغن بمقدار مناسب اضافه نمائيد .

فشار شكن اويل پمپ گير کرده، يا معيوب است و نياز به تميز نمودن يا تعويض دارد.

فيلتر روغن گرفتگي دارد، در اين صورت فيلتر را تعويض نمائيد .

در صورت نبود مشکل در موارد بالا شمع يا نشانگر فشار روغن معيوب است، آن را تعويض نمائيد .

  ص) موتور تراكتور داراي دود سياه زيادي است:

به دليل انتخاب دنده نامناسب موتور زير فشار است در اين صورت با توجه به ميزان بار ، تراكتور را در دنده مناسب قرار دهيد .

 مسير فيلتر هوا گرفتگي دارد در ا ين صورت آن را بررسي و تميز كنيد و در صورت نياز فيلتر هواكش تعويض شود.

 گازوئيل نامناسب يا با مواد سوختي ديگر ترکيب شده است در اين صورت سوخت موجود در باک را با گازوئيل مناسب جايگزين نمائيد .

 سوپاپها تنظيم نيستند در اين صورت نياز به فيلر گذاري دارد .

 پمپ انژكتور از تنظيم خارج شده  است در اين مورد به تعميركار مجاز يا نمايندگي مراجعه شود .

 
ض) مصرف سوخت بالاست :

مسير سوخت رساني نشتي دارد لذا لوله هاي سوخت رساني را آچار كشي يا تعويض كنيد .

موتور زير فشار است لذا با توجه به ميزان بار ،دنده مناسب انتخاب شود .

سوزن انژكتورها درست كار نمي كند و نياز به سرويس دارد .

حداكثر دور موتور در حالت درجا از مقدار لازم بيشتر است در اين صورت تنظيم دور آرام كنترل شود .

        پمپ انژكتور دچار مشکل شده لذا نياز به تست و تنظيم دارد .
ways to terminate a pregnancy blog.gobiztech.com abortion clinic miami
would my husband cheat i cheated on my husband with my ex i think my husband cheated on me
my husband cheated now what my husband is a cheat dream my husband cheated
dating for married mdfoosball.com women will cheat
free coupon for cialis free cialis coupon 2016 discount prescription drug cards