قابل توجه مكانيك ها و كاربران تراكتورها
در صورت بروز هر گونه مشكل فني در تراكتور پيش از دست زدن به تعمير يا  تنظيم ، نخست علت آنرا پيدا كنيد .
پس از مشخص شدن علت عيب در اجزاء و مجموعه هاي تشكيل دهنده تراكتور ، براي رفع عيب ابتدا قسمتهاي سطحي بررسي و اصلاح مي شود ، اگر چنانكه اقدامات انجام شده ، مؤثر واقع نشود مجموعه معيوب كاملاً دمونتاژ شده و اقدامات اصلاحي صورت  مي گيرد .
بنابراين تشخيص علت عيب قبل از هرگونه تنظيمات و تعميرات بسيار حائز اهميت بوده و از بروز هزينه هاي بي مورد جلوگيري مي نمايد .
 
علت احتمالي عدم روشن شدن موتور
سوئيچ استارت معيوب است :
  • سوئيچ را تعويض كنيد.
سوئيچ ايمني معيوب است و يا عمل نمي كند :
  • از در جا بودن سوكت سر سيم اطمينان حاصل شود .
  • از قطع نبودن سيم ها اطمينان حاصل نمائيد .
  • سوئيچ ايمني را به اندازه لازم سفت نمائيد تا اتصال برقرار شود .
  • سوئيچ معيوب است آن را تعويض نمائيد .
 
شارژ باتري كمتر از اندازه لازم براي روشن كردن موتور است :
 
باتري را شارژ كنيد .باتري را تعويض كنيد.
 
سولنوئيد خاموش كننده موتور معيوب است :
  • سولنوئيد را تعويض نمائيد .
 
روغن موتور سنگين است :
  • روغن با درجه مناسب انتخاب نمائيد  .
  • روغن را تعويض نمائيد .
  • جهت انتخاب روغن مناسب به جدول روغن ها در دفترچه سرويس و نگهداري مراجعه شود .
 
موتور گيرپاژ كرده است :
  • سوزنهاي انژكتور را باز و كلاچ را آزاد كرده ، سپس موتور را در حالت خاموش به گردش در آوريد ، اگر موتور براحتي به گردش در نيايد ، به دليل صدمه ديدن قطعات داخلي گيرپاژ كرده است . 
 
استارت كار نمي كند :
  • كابل ها و ترمينال هاي استارت بازديد شود .
  • اتوماتيك استارت ( زغال و ... ) خراب شده است .
  • كله استارت شكسته است
  • پيچهاي پايه را سفت كنيد .
 
گازوئيل تمام شده است :
  • از مسدود نبودن مسير سوخت رساني اطمينان حاصل شود .
  • مقدار سوخت داخل باك كنترل شود .
 
هوا سرد شده است :
  • از شمع گرمكن استفاده شود .
  • از وسايلي كه به روشن شدن موتور در هواي سرد كمك مي كند استفاده گردد .

در سيستم سوخت رساني ، هوا ، آب يا مواد زائد نفوذ كرده است :
  •  آب را تخليه كنيد .
  • مواد زائد را خارج كنيد .
  • باك گازوئيل را پركنيد .
  • سيستم را هواگيري نمائيد .
 
فيلتر سوخت گر فتگي دارد :
  • صافي فيلتر را تعويض كنيد .
 
انژكتور ها گرفته يا معيوب اند :
  •  انژكتورها بازديد و سرويس شود .
 
علت احتمالي در حالتي كه موتور گردش مي كند ولي استارت نمي خورد.
    اهرم قطع كننده سوخت كشيده شده است آن را به داخل فشار دهيد .
در گازوئيل آب نفوذ كرده است :
  •  سيستم ر ا تخليه و تميز كنيد .
  • مجدداً با سوخت مناسب پر كنيد .
 
 باتري دشارژ شده است :
  •   آن را مجدداً شارژ يا تعويض كنيد .
 
در سيستم سوخت رساني گرفتگي وجود دارد :
  •   گرفتگي را رفع كنيد .
 
 در ورودي هوا يا اگزوز گرفتگي وجود دارد :
  •   فيلتر هوا را سرويس و سيستم ورودي هوا را از بابت وجود گرفتگي احتمالي چك كنيد .
  •   سيستم اگزوز را بازديد و گرفتگي احتمالي را رفع كنيد .
 
پمپ سوخت رساني عمل نمي كند  :
  •   پمپ را از بابت گرفتگي كنترل و آنرا تميز كنيد .
 
پمپ گازوئيل كارائي خود را از دست داده است :
  •   سرويس و تنظيم شود .
 
علت احتمالي در حالتي كه موتور كار مي كند ولي كشش ندارد.

* موتور كشش ندارد :
  •  موتور  زير بار است در اين صورت بار را كم كنيد يا تراكتور را در دنده پائين تري قرار دهيد .  حجم هواي ورودي كاهش يافته است بنابراين لازم است فيلتر هوا را بازديد كنيد .  گازوئيل به مقدار لازم به موتور نمي رسد بنابراين لازم است سيستم سوخت رساني را تميز نمائيد .  در سوخت آب نفوذ كرده است لذا منفذ هواگيري در پوش باك را بازديد كنيد . 
  • سوپاپ ها خوب كار نمي كند بنابراين :
  • فاصله سوپاپ را كنترل كنيد .
  •  اگر سوپاپ ها گريپاژ كرده يا تاب برداشته اند تعويض كنيد .  فيلتر سوخت گرفتگي دارد لازم است صافي فيلتر را عوض كنيد .
  •  موتور داغ مي كند.
  •  سوخت در زمان مناسب تزريق نمي شود.
  •  انژكتورها كثيف يا معيوبند.

* موتور خفه مي كند :
  •  حجم هواي ورودي كاهش يافته است  در اين صورت فيلتر هوا را بازديد و تميز نمائيد .
  •  هوا در سيستم سوخت رساني حبس شده است ، سيستم سوخت رساني را هوا گيري نمائيد .
  •  سوپاپها چسبيده اند .
  •  سوخت در زمان مناسب تزريق نمي شود .
  •  منفذ هواگيري باك سوخت مسدود شده است .
  •  آب رادياتور گرم نمي شود در اين صورت ترموستات را باز نموده و از عملكرد آن مطمئن شويد .
  •  فيلتر سوخت گرفتگي دارد ، صافي فيلتر را تعويض كنيد .
  •  در سيستم سوخت رساني آب ، مواد زائد يا هوا نفوذ كرده است . بنابراين سيستم سوخترساني را تخليه كرده و آن را با فشار آب شست و شو داده و باك را مجدداً  از گازوئيل پر و سيستم را هوا گيري نمائيد .
  •  انژكتورها كثيف يا معيوبند در اين صورت انژكتورها را بازديد و تميز نمائيد .
  •  نوع سوخت نامناسب است  ، از سوخت مناسب استفاده كنيد و در سرويس و نگهداري به بخش سوخت و روغنكاري مراجعه كنيد .
  •  اتصالات سلونوئيد خاموش كننده موتور از تنظيم خارج شده است ، بنابراين بهتر است جهت رفع نقص به نمايندگي مراجعه شود .
 
علت احتمالي در حالتي كه موتور به صورت درجا درست كار نمي كند.
  •  دور موتور پائين تر از حد لازم است در اين صورت دور موتور را تنظيم كنيد .
  •  گازوئيل به مقدار كافي به موتور نمي رسد ، سيستم سوخت رساني را بازديد و لوله ها را تميز نمائيد .
 
علت احتمالي در حالتي كه موتور ريپ مي زند .
  • يك يا چند سيلندر نامنظم كار مي كند .
  •  ياتاقان يا شاتون پيستونها شل شده اند .
  •  سوزن انژكتورها معيوب هستند .
  •  مقدار روغن ناكافي است در اين صورت مقداري روغن اضافه نمائيد .
  •  پمپ انژكتور از تنظيم خارج شده است ، جهت تنظيم به نمايندگي مراجعه شود .
  •  آب رادياتور حرارت لازم را ندارد ، در اين صورت ترموستات كنترل شود .
  •  دور بالاي موتور كمتر از حد معمول است ، دور متور را كنترل نمائيد .
 
علت احتمالي در حالتي كه مصرف روغن موتور بالاست .
  •  روغن موتور سبك است بنابراين از روغن با درجه ويسكوزيته مناسب استفاده كنيد .
  •  سائيدگي رينگ پيستون دارد در اين صورت احتمالاً خاك كشيده است .
  •  گريپاژ يا جابجائي رينگ و پيستون اتفاق افتاده است كه احتمالاً اشكال مونتاژي يا ابعادي داشته است .
  •  روغن نشت مي كند بنابراين نشتي روغن را برطرف نمائيد . نشتي از مسير توربوشارژ نيز احتمال دارد .
  • هواكش كارتر گرفته است . هواكش را تعويض يا با باد تحت فشار 5-7 بار تميز نمائيد .
  •  دماي عادي موتور كمتر از حد معمول است در اين صورت درجه اي را كه ترموستات در آن باز مي شود را كنترل نمائيد .

علت احتمالي در حالتي كه موتور داغ مي كند  .
  • آمپر درجه حرارت معيوب است . در اين صورت آمپر درجه حرارت را تعويض نمائيد .
  • سيستم خنك كننده گرفتگي دارد . بنابراين مواد زائد را با شست و شو از رادياتور و موتور خارج كنيد .
  • تسمه هاي پمپ آب و پروانه شل شده اند . تسمه ها را بازديد و ميزان سفتي آن را تنظيم نمائيد .
  • سطح روغن موتور پائين رفته است . در اين صورت مقدار روغن كنترل و ميزان شود .
  • ترموستات معيوب است .
  • فاصله مجاز سوپاپها تنظيم نيست بنابراين نياز به فيلر گذاري دارد .
  • سائيدگي صفحه كلاچ دارد درا ين صورت بررسي و تعويض نمائيد .
  • ترمزها درگير هستند بنابراين بازديد و ميزان نمائيد .
  • موتور زير بار اضافي است در اين صورت دنده مناسب با مقدار بار وارده انتخاب نشده است ، بهتراست از  دنده سنگين متناسب اسفاده شود .
  • رادياتور آب كم كرده است .در اين صورت داخل رادياتور آب بريزيد و نشتي رادياتور و شيلنگ ها را كنترل نمائيد.
  • درپوش رادياتور معيوب است درا ين صورت لاستيك و يا سوپاپ معيوب يا دب رادياتور را تعويض نمائيد.
  • جرم گرفتگي رادياتور و يا شبكه جلوي رادياتور ، در اين صورت جرمها را برطرف نمائيد .
  • ترموستات معيوب است بنابراين ترموستات را بازديد و كنترل نمائيد .

  علت احتمالي در حالتي كه فشار روغن موتور كمتر يا بيشتر از حد معمول مي باشد   .
  • درجه فشار روغن معيوب است آن را تعويض نمائيد .
  • روغن ناكافي ، رقيق يا درجه ويسكوزيته آن نامناسب است .
  • با مراجعه به جدول روغن روغن مناسب انتخاب نمائيد .
  • شكستگي ، شل بودن يا گرفتگي لوله هاي روغن ،كه در اين صورت آنها را تعويض ، تغيير يا آچاركشي نمائيد. سطح روغن موجود در كارتر از اندازه لازم پايين تر است ، نشتي ها را بررسي و روغن اضافه نمائيد .
  • سوپاپ تنظيم كننده فشار روغن كثيف يا معيوب است .
  • فيلتر روغن ، گرفتگي دارد ، در اين صورت صافي را تعويض نمائيد .

  علت احتمالي در حالتي كه موتور تراكتور دود مي كند .
  •  لوله فيلتر  هوا گرفته است درا ين صورت آن را باز سپس تميز كنيد .
  •  گازوئيل نامناسب است در اين صورت با گازوئيل مناسب جايگزين نمائيد .
  •  فرسودگي پيستون رينگ و يا سوپاپها كه در اين صورت نسبت به تعويض قطعات معيوب اقدام شود .
  •  سوپاپها تنظيم نيستند در اين صورت نياز به فيلر گذاري دارد .
  •  پمپ انژكتور كارآيي خود را از دست داده است در اين مورد به تعميركار مجاز يا نمايندگي  مي شود .
  •  به دليل انتخاب دنده نامناسب موتور زير فشار است در اين صورت با توجه به ميزان بار ، تراكتور را در دنده مناسب قرار دهيد .

  علت احتمالي در حالتي كه از اگزوز موتور دود سفيد رنگ خارج مي شود .
  • نوع گازوئيل نامناسب است در اين صورت از سوخت مناسب استفاده كنيد  .
  •  حرارت موتور پايين است در اين صورت موتور را گرم كنيد .
  • ترموستات معيوب است  پس آن را باز و چك كنيد  .
  • حرارت موتور پايين است در اين صورت موتور را گرم كنيد .

  علت احتمالي در حالتي كه از اگزوز موتور دود سياه يا خاكستري رنگ خارج مي شود .
  • نوع گازوئيل نامناسب است در اين صورت از سوخت مناسب استفاده كنيد .
  •  گرفتگي يا كثيف شدن فيلتر هوا در اين صورت فيلتر هوا را سرويس كنيد .
  • موتور زير بار است لذا بار را كاهش داده يا دنده سنگين تر انتخاب كنيد .
  • سوزنهاي انژكتور كثيف است  در اين صورت نياز به سرويس دارند .

  علت احتمالي در حالتي كه مصرف سوخت بالاست .
  • سوپاپها تنظيم نيستند در اين نياز به تست و تنظيم دارند .
  •  سوخت نشت دارد  لوله هاي سوخت رساني را آچار كشي يا تعويض كنيد .
  • موتور زير فشار است با توجه به ميزان بار و سرعت دنده مناسب انتخاب شود .
  • موتور در دماي مناسب كار نمي كند  در اين صورت سيستم خنك كننده و ترموستات را چك كنيد .
  • فيلتر هوا گرفتگي دارد در اين صورت سرويس كنيد .
  • روغن به مقدار ناكافي يا درجه ويسكوزيته آن نامناسب است در اين صورت به مقدار لازم روغن اضافه كرده و به جدول روغنها در كتابچه سرويس و نگهداري مراجعه كنيد .
  • سوزن انژكتورها درست كار نمي كند در اين صورت اگر نازل انژكتورها درست كار نكنند يا كثيف شوند برعملكرد عادي موتور تأثير منفي خواهند گذاشت لذا به سرويس كار مجاز مراجعه كنيد .
  • حداكثر دور موتور در حالت درجا از مقدار لازم بيشتر است در اين صورت مورد كنترل شود .
  • پمپ انژكتور سوخت كارآئي خود را از دست داده است در اين صورت پمپ انژكتور تست و تنظيم شود .
  • فشار باد تايرها تنظيم نيست در اين صورت فشار باد آنها را تنظيم كنيد .  
  • نوع سوخت نامناسب است در اين صورت  از سوخت مناسب استفاده كنيد .
  • قبل از رانندگي با تراکتور و انجام عمليات کشاورزي هر راننده موظف است سرويس­هاي زير را به صورت روزانه انجام داده و قسمتهاي مذکور را کنترل کند.

    1-     بازديد سطح آب رادياتور و کنترل ظاهري قسمت هاي خنک کننده موتور

    2-     بازديد ميزان سوخت موجود در باک

    3-     بازديد ميزان روغن موتور و روغن هيدروليک

    4-     بازديد هواکش و فيلتر هواکش

    5-     بازديد باتري

    6-بازديد سفتي تسمه و انجام  ميله­هاي برق و سوکت­هاي المنت­ها

    7-   بازديد محل­هاي گريس­کاري تراکتور

    8- بازديد چرخ­ها و لاستيک­ها و کنترل باد لاستيک­ها

    9-بازديد لوله­ها و شيلنگ­هاي مربوط به سيستم سوخت­رساني، خنک کننده و سيستم هيدروليک از نظر نشتي.

    از 9 بازيد بالا، بازديد دوم، آخر وقت کاري که به محل پارک تراکتور مراجعه مي­شود بازديد و پرگردد.

  • در ادامه برخي موارد به صورت مختصر توضيح داده مي­شود.


  •  بازديد سطح آب رادياتور و کنترل ظاهري قسمت خنک­کننده موتور

    راننده تراکتور بايد در رابطه با سيستم خنک کننده چند نکته را بداند

    سطح محلول بايد به اندازه 2/5 سانتيمتر پايين­تر از گلوئي رادياتور باشد.

    درصد محلول ضديخ در داخل آب رادياتور نبايد کمتر از 20 باشد زيرا کمتر از اين مقدار باعث ايجاد جرم و پوسيدگي در قسمت­هاي مختلف موتور و منافذ رادياتور خواهد شد.

    اگر در شرايط کوهستاني و سردسير نيز تراکتور استفاده مي­شود به تبع شرايط جوي، ضديخ بيشتري مطابق جدول روي ظرف حاوي ضد يخ خواهد بود.

    درب رادياتور بايد کنترل و فنر آن نيز امتحان شود تا کارآيي و حالت ارتجاعي فنر براي راننده مشخص شود در  غير اين صورت بايد درب رادياتور عوض گردد.

    در بسياري از مناطق ايران به علت گم شدن درب رادياتوزر از مواد پلاستيکي يا چوب­پنبه به جاي آن استفاده مي­شود که اين موضوع اصلا مورد تائيد شرکت تراکتورسازي ايران نمي­باشد

    هنگام تميز نمودن رادياتور بايد راننده از هواي فشرده استفاده نمايد و به هيچ وجه سطح بيروني و منافظ رادياتور نبايد با آب تميز شود چون هنگام تماس آب با گرد و غبار و کاه و کلش، ماده سفت سيماني لاي منافذ تشکيل مي­شويد که اين امر رفته رفته باعث جوش آوردن موتور خواهد شد.

    لوله بالا و پايين متصل به رادياتور نيز بايد از لحاظ شکل ظاهري و پارگي بررسي گردد زيرا کم شدن آب رادياتور به علت پارگي اين لوله هاي رزيني مي­باشد.

    در صورتيکه پروانه ايراد ظاهري منجمله شکستگي يا دفرمگي داشته باشد آن را عوض نماييد.

    تسمه پروانه بايد از لحاظ ظاهري سالم بوده و نخ­نما نباشد، مقدار سفتي تسمه نيز بايد با انگشت شصت از وسط بين دو پولي به داخل فشرده شود و اين مقدار تو رفتگي نبايد بيشتر از 1 سانتيمتر باشد.

ways to terminate a pregnancy blog.gobiztech.com abortion clinic miami
would my husband cheat i cheated on my husband with my ex i think my husband cheated on me
my husband cheated now what my husband is a cheat dream my husband cheated
dating for married mdfoosball.com women will cheat
free coupon for cialis free cialis coupon 2016 discount prescription drug cards